Missie & visie

Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen

Missie

Op 20 juni 2017 deed de Vlaamse Overheid een oproep “1 gezin – 1 plan”. Daarmee wil ze gangmaker zijn van de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ). De regio Midden-West-Vlaanderen (omgeving Tielt – Izegem – Roeselare) ging in op deze oproep door het oprichten van een samenwerkingsverband van ruim 40 welzijnsorganisaties en lokale besturen. Dit netwerk zal zich engageren voor;

  • het realiseren van zorgcontinuïteit (zodat bestaande zorg goed op elkaar is afgestemd en vlot in elkaar kan overlopen),
  • het realiseren van eerstelijnspsychologische hulp (zodat we binnen de maand reeds een hulpaanbod kunnen bieden)
  • en het realiseren van preventieve interventies (zodat kinderen en jongeren niet op de wachtlijsten voor hulpverlening belanden of bestaande aanmeldingen op de wachtlijsten niet verergeren).

Visie

Oplossingsgerichte basishouding

Het Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen vertrekt vanuit een oplossingsgerichte basishouding. Deze basishouding heeft als doel problemen op te lossen in samenwerking met het gezin , gericht op een gewenste toekomst (Beumer - Peeters, C., 2012). Deze basishouding verwoordt zich in vier basisprincipes (Le Fevere de Ten Hove M., Callens N., Geysen T., Maene W., 2008):

  • Mensen hebben zelfhelende capaciteiten.

We gaan samen met het gezin op zoek naar hun vermogen en hun hulpbronnen om oplossingen te vinden. Het kind, de jongeren en/of het gezin bezit zelf de hulpbronnen die nodig zijn om tot oplossingen te komen. We gaan deze krachten in de verf zetten en versterken.

  • De oorzaak van een probleem zegt (vaak) niets over de oplossing.

We leggen onze focus op oplossingen en niet op de problemen van het kind, de jongere of het gezin.

  • De mogelijkheid om keuzes te maken is essentieel om zich goed te voelen.

Geen enkel probleem doet zich altijd voor. In de uitzonderingen bevinden zich de sleutels naar het vinden van oplossingen. Verschillende standpunten kunnen even goed werken.

  • Het verkregen mandaat bepaalt de mogelijke interventies.

Het kind, de jongeren en/of het gezin definieert zelf het doel. Afhankelijk van de relatie/het mandaat bepaalt het gezin in overleg met de verbindingspersoon zijn doelen.

De oplossingsgerichte benadering biedt ons handvaten en methodieken (focus op oplossingen, regie in eigen handen, doe meer van wat goed gaat, krachten opsporen, benadrukken en versterken, 4-stappengesprek, 7- of 8 stappendans, Brugs model, OASE-model,…). Het is daarnaast een efficiënte manier om op korte termijn verandering te realiseren.

Intersectorale samenstelling een troef

De intersectorale samenstelling van ons team en onze inzet op verschillende levensdomeinen in het gezin geeft ons de kans om ook andere basisprincipes en methodieken (krachtgericht, vraaggericht, contextueel, gezins- en netwerkversterkend...) te integreren in onze manier van werken. We kunnen putten uit heel wat hulpverleningsmodellen die binnen de verschillende sectoren zijn verweven. Het is met andere woorden een ‘en-en-verhaal’. Het gezin staat centraal dus ook hun vragen, hun doelen, hun wensen, hun verlangens … . Zij hebben de maximale regie en bijgevolg ook de keuze van aanpak. Onze intersectorale expertise is hier een troef. Een oplossingsgerichte basishouding staat andere visies, denkkaders en methodieken niet in de weg, integendeel. We zijn er van overtuigd dat we pas tot een positief klimaat komen wanneer het gezin de keuzemogelijkheid heeft hoe zij wordt geholpen.